Poradnik Pacjenta

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Firma Lekarska KAMA

posiada umowę nr 0113/3102177/01/2019/01
z Narodowym Funduszem Zdrowia
w zakresie:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Pracujemy w dni robocze
w godzinach: 800 – 1800
tel. 71 3167304
________________________________________

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

1. Do zakresu czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy:
• udzielanie porad lekarskich w Przychodni a także w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta,
• kwalifikacja do szczepień ochronnych,
• wypisywanie leków na recepty,
• wypisywanie wniosków na artykuły medyczne oraz do sanatorium,
• wydawanie skierowań na badania laboratoryjne, diagnostyczne, do poradni specjalistycznych oraz na oddziały szpitalne,
• wydawanie zleceń na zabiegi pielęgniarskie oraz na transport sanitarny,
• prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
• orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy
2. Świadczenia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
wykonywane są w gabinecie diagnostyczno– zabiegowym lub w domu pacjenta i obejmują wykonywanie procedur leczniczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie wytycznymi.
3. Świadczenia położnej środowisko rodzinnej
wykonywane są w gabinecie położnej oraz w domu Pacjentki i obejmują wykonywanie procedur leczniczych, pielęgnacyjnych i profilaktycznych nad kobietą w całym jej okresie życia ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ciężarnych, po porodzie a także nad noworodkiem do ukończenia 2-go miesiąca życia.

Harmonogram świadczeń zdrowotnych
udzielanych w Poradni Medycyny Rodzinnej Przychodni KAMA

Lekarskie wizyty pilne
• Wyłącznie w stanach nagłych, w których Pacjent uznaje, że nastąpiło gwałtowne pogorszenie jego stanu zdrowia i konsultacja lekarska jest niezbędna,
• po południu w trybie pilnym przyjmowane będą tylko dzieci i pacjenci z wypadków,

Lekarskie wizyty planowe
obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna lub osobista

lek. Katarzyna Szewczyk lek. Barbara Rejman Gruszka
poniedziałek 8 – 12 poniedziałek
wtorek …..…. wtorek 8 – 12
środa …..…. środa 8 – 12
czwartek 8 – 12 czwartek
piątek 8 – 12 piątek

lek. Dorota Prucnal lek. Tomasz Szeląg
poniedziałek 16 – 18 poniedziałek ………
wtorek 16 – 18 wtorek ……….
środa ..……. środa 16 – 18
czwartek 16 – 18 czwartek ………
piątek .…….. piątek 16 – 18

Lekarskie wizyty domowe – zgłaszane do godz. 10 realizowane są po ocenie zasadności
w godz. 14 – 15.30

Szczepienia, bilanse – środa godz. 15 – 16

Pobieranie materiału do badań – poniedziałek-piątek 7.30 – 10.30

Gabinet zabiegowy – poniedziałek-piątek 7.30 – 17.30

Wykonywanie badań USG: – przy wizycie lekarskiej, konieczne umówienie

Wykonywanie badań EKG: – doraźnie przy wizycie

wizyty prywatne – po godz. 18.00

Wszelkich wyjaśnień udziela Rejestracja
71 316 73 04

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:
• od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 18.00 do 8.00 kolejnego dnia,
• w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy:
w godzinach od 8.00 do 8.00 kolejnego dnia,

Wykaz placówek we Wrocławiu:
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Wrocław
ul. Fieldorfa 5 71 306 42 22
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław
ul. Kamieńskiego 73a 71 32 70 536
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego Wrocław
ul. Koszarowa 5 71 395 76 07
Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza Wrocław
ul. Warszawska 2 71 37 74 116,
71 37 74 117,

Pomoc świadczona w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej, nie wymaga od pacjentów zapisywania się lub deklaracji. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może niezależnie uzyskać w oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 800 804 001.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

WAŻNE!!!
Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112!

Wyciąg z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)
(pełny tekst dostępny w Recepcji)

Rozdział 2
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Art. 6. 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:
1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;
2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
4. Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie, o którym mowa w ust. 3, jest bezzasadne.
Art. 7. 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
Art. 8. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
Rozdział 3
Prawo pacjenta do informacji
Art. 9. 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w ust. 2 innym osobom.
4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w ust. 2.
5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
Art. 10. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Art. 11. 1. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.
Art. 12. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Przepisy art. 11 ust. 1 zdanie drugie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Art. 13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
Art. 14. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy:
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
3. Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.
4. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.
Rozdział 5
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Art. 16. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji określonym w art. 9.
Art. 17. 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
Art. 19. Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rozdział 6
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Art. 20. 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
Art. 21. 1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
Art. 22. 2. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta

Rozdział 7
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
Art. 24. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.4)), a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Art. 26. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Art. 28. 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.
3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 i 5 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
Art. 29. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Rozdział 8
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Art. 31. 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
Rozdział 9
Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Art. 34. 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
Art. 35. 1.Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez stacjonarny zakład opieki zdrowotnej.

2. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik zakładu, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.
3. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział 12
Rzecznik Praw Pacjenta
Art. 41. W celu ochrony praw pacjenta określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych ustanawia się Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej “Rzecznikiem”.
Art. 42. 1. Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.
2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Rzecznika.
3. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, zwanego dalej “biurem”.
Kąty Wrocławskie, 31.12.2018

Regulamin Organizacyjny Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. NZOZ Firma Lekarska KAMA, zwana dalej Praktyką Lekarza Rodzinnego, jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wykonawczych.
2. Niniejszy Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w Praktyce Lekarza Rodzinnego.

Rozdział II. Cele i zadania

1. Celem działania Praktyki Lekarza Rodzinnego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
2. Do zadań Praktyki Lekarza Rodzinnego należy realizowanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarstwa środowiskowego, położnictwa środowiskowego oraz szczepień ochronnych.

Rozdział III. Struktura, zakres oraz miejsce udzielania świadczeń

1. W skład Praktyki Lekarza Rodzinnego wchodzą następujące poradnie i gabinety:
• Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• Poradnia Pielęgniarki środowiskowo rodzinnej,
• Poradnia Położnej środowiskowo rodzinnej,
• Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
• Punkt szczepień,
• Punkt pobrań materiału do badań.
2. Praktyka Lekarza Rodzinnego udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje (lekarze specjaliści, lekarze w trakcie specjalizacji, pielęgniarki środowiskowo – rodzinne, położna środowiskowa – rodzinna). Nadzór nad pracą lekarzy, pielęgniarek i położnych sprawuje dyrekcja Praktyki Lekarza Rodzinnego.
3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych Praktyki Lekarza Rodzinnego jest budynek przychodni przy ul. 1 Maja 78 w Kątach Wrocławskich. W odniesieniu do pacjentów Domu Opieki Społecznej we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej, jest to ta lokalizacja.

Rozdział IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Praktyka Lekarza Rodzinnego udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie a także za częściową lub całkowitą odpłatnością.
2. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia są udzielane pacjentom zadeklarowanym do lekarzy, oraz pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Deklarację składa się osobiście w rejestracji w obecności pracownika Przychodni. W przypadkach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu świadczenia zdrowotne otrzymuje każdy zgłaszający się do Praktyki.
3. Świadczenia medyczne gwarantowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane bezpłatnie.
4. Do zakresu czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy:
• udzielanie porad lekarskich w poradni (gabinecie) a także wyłącznie w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta,
• kwalifikacja do szczepień ochronnych,
• wypisywanie leków na recepty, wypisywanie wniosków na artykuły medyczne oraz do sanatorium,
• wydawanie skierowań na badania laboratoryjne, diagnostyczne, do poradni specjalistycznych oraz na oddziały szpitalne,
• wydawanie zleceń na zabiegi pielęgniarskie oraz na transport sanitarny,
• prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
• orzekanie o stanie zdrowia, w tym o czasowej niezdolności do pracy.
5. Świadczenia pielęgniarskie są wykonywane w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym lub w domu pacjenta i obejmują wykonywanie świadczeń leczniczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
6. Rejestracja do lekarzy odbywa się telefonicznie, osobiście, bądź przez osoby trzecie w godzinach pracy przychodni, tj. poniedziałek-piątek w godz. 8-18.
7. Harmonogram udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Cennik świadczeń niefinansowanych ze środków publicznych określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
9. Praktyka Lekarza Rodzinnego realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w ramach podpisanych umów i porozumień. Badania specjalistyczne i kontrolne pacjentów będących pod opieką specjalisty spoza Praktyki, zleca i ponosi koszty lekarz specjalista.

Rozdział V. Udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz pozostałym organom lub podmiotom, określonym w pkt. 3 oraz 4 art. 26 Ustawy o prawach pacjenta przede wszystkim poprzez:
a) wgląd w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) sporządzenie odpisu lub kopii.
2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku pobiera się opłatę zgodnie z pkt. 1 art. 28 Ustawy o prawach pacjenta, zamieszczoną w cenniku usług (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
3. Procedura udostępniania oraz wniosek (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) o udostępnienie dokumentacji medycznej są dostępne w rejestracji.

Rozdział VI. Informacje dodatkowe

1. Personel zatrudniony w Praktyce Lekarza Rodzinnego zobowiązany jest do przestrzegania Praw Pacjenta wynikających z zapisów odpowiedniej ustawy.
2. Skargi, uwagi i wnioski są przyjmowanie w formie ustnej lub pisemnej w rejestracji i są ewidencjonowane w Księdze skarg, uwag i wniosków. Istnieje możliwość złożenia skargi pisemnej anonimowo poprzez umieszczenie jej w skrzynce na ankiety lub przez formularz kontaktu dostępny na stronie Przychodni.
3. Pacjentowi każdorazowo przysługuje prawo odmowy obecności osób trzecich, w tym osób bliskich, podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
4. Pacjenci są zobowiązani każdorazowo poinformować o zmianie danych osobowych lub adresowych (szczególnie o zmianie numerze telefonu kontaktowego). Negatywne następstwa wynikłe z zaniechania w tym zakresie obciążają Pacjenta.
5. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wystawienia tzw. elektronicznego zwolnienia lekarskiego, obowiązkiem Pacjenta jest podanie prawidłowego numeru NIP pracodawcy. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z zaniechania bądź wskazania błędnego numeru identyfikującego, obciążają Pacjenta.
Rozdział VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnego.

Skargi, wnioski, uwagi

Pacjentów POZ informujemy o możliwości złożenia
UWAGI, SKARGI albo POCHWAŁY
Dostęp do „Księgi skarg, uwag i wniosków” – w Rejestracji.

Uwagę, skargę lub pochwałę można również złożyć anonimowo poprzez umieszczenie jej w formie pisemnej w skrzynce na ankiety, bądź przez formularz kontaktowy pod adresem www.nzozkama.pl/kontakt

____________________________________________________________

Dostęp do Dokumentacji Medycznej
Zgodnie z zapisami w Ustawie o Prawach Pacjenta, dokumentacja medyczna może być udostępniona:
• na Państwa życzenie,
• na życzenie przedstawiciela ustawowego pacjenta,
• na życzenie osoby upoważnionej przez Państwa.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
• do wglądu, w siedzibie Praktyki Lekarza Rodzinnego
• poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

Przychodnia może pobierać opłaty za udostępnianie kopii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cennik usług medycznych Przychodni KAMA
w ramach Poradni Medycyny Rodzinnej
niefinansowanych przez NFZ:

Wypełnienie wniosku rentowego do ZUS lub KRUS – na wniosek zainteresowanego (N9/N14) 50 PLN
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji (za wyjątkiem Opieki Społecznej) 50 PLN
Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego 30 PLN
Zaświadczenie dla prywatnych firm ubezpieczeniowych 100 PLN
Wydanie kopii lub odpisu historii choroby na wniosek Pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta 0,30 PLN
strona

Cennik świadczeń dla Pacjentów nie zadeklarowanych do Przychodni KAMA, u których nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia lub poza godzinami pracy wynikającymi z kontraktu z NFZ:

Porada lekarska medycyna rodzinna 70 PLN
Badanie usg jamy brzusznej 50 PLN
Badanie usg tarczycy 50 PLN
Badanie EKG 25 PLN
Pobranie krwi do badań 10 PLN
Iniekcje domięśniowe, dożylne 15 PLN
Zmiana opatrunków, usunięcie szwów 25 PLN

• Badania laboratoryjne – zgodnie z cennikiem laboratorium, wyciąg dostępny w Rejetracji, szczegółowych informacji udziela gabinet zabiegowy.
• Cennik poradni Medycyny Pracy dostępny w Rejestracji.

Konsultacje dla pacjentów poza zakresem umowy z NFZ:

Otolaryngolog, traumatolog 150 PLN
Kardiolog ……..
Neurolog 170 PLN
Ortopeda – traumatolog 180 PLN
Psychiatra 150 PLN
Psycholog 100 PLN
Dietetyk 150 PLN
Neurologopeda 120 PLN
Podstawy prawne:
• Rozp. Rady Ministrów z dn. 20.12.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 281 poz. 2790)
• Ustawa z dn. 27.08.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135) i Nowelizacja Ustawy z dnia 24.08.2007r. (Dz. U. Nr 166 poz. 1172)
• Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003r. (Dz. U. z 2003r.: Nr 139 poz. 1328)
• Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 30.07.2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 83 poz. 903)
• Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 219 poz. 2230)
• Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Obsługujemy pacjentów: